Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Goed contact tussen thuis en school vinden we belangrijk. In onze school waar opvoeding en onderwijs hand in hand gaan, is een goed contact tussen thuis en school heel essentieel. Wij vinden het belangrijk dat de ouders/verzorgers betrokken zijn bij de school waar hun kind een groot deel van de dag doorbrengt. Dat geeft ons de ‘opdracht’ ouders/verzorgers bij de school te betrekken. Dat doen wij onder andere op de volgende wijze:

Social Schools
Onze school communiceert via het programma 'Social Schools'. Wekelijks ontvangen ouders minimaal 1, en maximaal 5 berichten vanuit de groepen. Daarnaast wordt aan het einde van iedere week een schoolbreed bericht rondgestuurd met informatie over zaken op schoolniveau. 

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 starten wij met het werken met het Social Portfolio. Dit is een onderdeel van 'Social Schools'. Kinderen kunnen hun doelen en werkjes online zetten en ouders kunnen de ontwikkeling van hun kinderen volgen. Tijdens leer- en ontwikkelgeprekken worden deze dan besproken met kind en ouder. Daarnaast is er ook het 'Trotsfolio': een werkblad waar kinderen hun foto's, werkbladen, opdrachten kunnen plaatsen waar ze trots op zijn. 

Laagdrempelig
Onze school wil laagdrempelig zijn. Ouders/verzorgers zijn altijd welkom in
de school om hun kind te brengen en/of te halen. Zij kunnen dan aandacht besteden aan het werk van hun kinderen of een praatje maken. Hebben zij behoefte aan een gesprek met de stamgroepleiding, dan is dat altijd mogelijk. Lukt het niet meteen, dan wordt er een afspraak gemaakt.

Ouderbijdrage
Voor de organisatie van activiteiten wordt een financiële bijdrage van de ouders/verzorgers gevraagd. In de maand oktober ontvangen de ouders/verzorgers een brief over het betalen van deze (vrijwillige) ouderbijdrage. Het volledige bedrag komt ten goede aan het kind. De ouderraad legt jaarlijks verantwoording af hoe het geld besteed is. De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op €25,00.  Voor kinderen die in de periode januari tot april instromen is de ouderbijdrage vastgesteld op € 12,50.
 
Het bankrekeningnummer van de ouderraad is: NL33 RABO 0162 6264 60 t.n.v. OR Kristalla. Voor het schoolkamp en het schoolreisje worden afzonderlijke bijdragen gevraagd. Hiervan krijgt u t.z.t. bericht.