Geloof

Oecumene: Kristalla is een samenvoeging van een protestants-christelijke en een katholieke school. De samenwerking tussen deze denominaties (religieuze groepen) noemen we ook wel interconfessioneel of oecumenisch. Oecumene is afgeleid van het Griekse woord ‘bewoonde wereld’ en deze term wordt meestal gebruikt voor het streven naar eenheid tussen de verschillende christelijke geloofsrichtingen. Oecumene wil de eenheid, samenwerking en het onderlinge begrip bevorderen. Omdat de begrippen ‘interconfessioneel’ of ‘oecumenisch’ voor veel mensen als moeilijk en onbegrijpelijk worden ervaren hebben wij er voor gekozen om onze school als rk/pc school te betitelen.

Kennis maken
Het feit dat Kristalla tot de oecumene wil bijdragen, betekent niet dat ze kinderen tot Christenen probeert te maken (bekering) of hen tot het kerkleven probeert in te leiden (catechisatie). Ze probeert veel meer de kinderen kennis te laten maken met wat Christenen als zingevend beschouwen. Het gaat in de school dus niet zozeer om het liturgische en het bekeringsproces, maar meer om de concrete Christelijke levensbeschouwing en haar gedachtegoed.