Oudervereniging

Flyer oudervereniging
De oudervereniging heeft een flyer gemaakt waarin zij zich voorstelt. U vindt informatie over de doelstelling, de ouderbijdrage en het oud papier. Verder leest u voor welke activiteiten de ouderverening hulp vraagt. 

De oudervereniging van Kristalla
Alle ouders/verzorgers van kinderen op Kristalla vormen samen een oudervereniging. De oudervereniging wordt bestuurd door een ouderraad, gekozen uit de ouders. De oudervereniging behartigt de belangen van de ouders/verzorgers en helpt het team bij het organiseren van allerlei schoolactiviteiten. De oudervereniging bestaat op dit moment uit 6 leden. De leden zijn ouders van kinderen die onderwijs volgen op Kristalla. De namen van de leden kunt u terugvinden in de schoolgids van Kristalla en in de flyer van de oudervereniging.

Doelstelling
De vereniging heeft als doel het ondersteunen van teamleden bij de organisatie van de diverse activiteiten. Daarnaast wil de oudervereniging Kristalla, waar mogelijk, financiële middelen inzetten voor uitgaven die niet meer door de school begroot kunnen worden. Het gaat dan om eenmalige uitgaven van educatieve aard, zoals bijvoorbeeld een speeltoestel of schepjes voor de moestuin.

Ouderbijdrage
Elk schooljaar wordt er een vrijwillige ouderbijdrage (€25,00 per kind per jaar) gevraagd. U ontvangt in september hierover een brief. Van de jaarlijkse ouderbijdrage, de oud papier opbrengsten en eventuele extra acties worden onderstaande activiteiten betaald.
• Sint Maarten / Lichtjesfeest
• Sinterklaas
• Kerst
• Avondvierdaagse
• Pasen
• Kristallafeest / Koningsspelen

Oud papier
Een groot deel van de uitgaven die de vereniging doet komt van de oud papier inkomsten. Tien keer per jaar wordt er door een aantal ouders op donderdagavond om 18:00 uur een paar uur mee gelopen om het oud papier in te zamelen. We hopen dat u tijd wilt vrijmaken voor het meehelpen met het organiseren van de verschillende activiteiten of een keer mee wil lopen met het oud papier. In dat geval hoeft u voor uw kind geen ouderbijdrage te betalen.